از صنایع دستی و زیر مجموعه قلم زنی بر روی فلز می باشد در این روش ابتدا پشت کار را قیر کرده، سپس طرح را روی کار کاربن می کنند و با استفاده از قلم نیم بر طرح را تثبیت می نمایند با جدا سازی قیر از پشت کار ، حال سطح پردازش شده را قیر می کنند و توسط قلم های بدون آج قوشه، کف بر و کف تخت ظرف را برجسته می کنند خطوط نیم بر شده در پشت کار راهنمای عمل قلم زنی می باشد پس از این که عمل برجسته کاری صورت گرفت مجددا قیر را به سمت اولیه برگردانده، در این مرحله روسازی و زمینه کردن کار انجام می گیرد در این نوع از هنر بر روی فلز ، اثر بزرگ تر و نقوش درشت تر به نظر می رسد.

مقالات پیشنهادی برای شما: