شما سنت ایرانی را ترویج دهید
ما به شما اعتبار هدیه میدهیم!
میتوانید با معرفی فقط ۴ نفر از دوستان خود اعتبار هدیه از ما دریافت کنید. روش کار ما به این شکل هست که شما به ۴ نفر از دوستان خود می گویید این فرم ساده را پر کنند و شماره همراه شما را به عنوان معرف وارد کنند ما به کد معرفی که ۴ مرتبه تکرار شود اعتبار هدیه میدهیم.